Školné a stravné

 • ŠKOLNÉ:

  Stanovení výše školného vyplývá z výše uvedeného zákona a vyhlášky.

  Školné je stanoveno ve výši 500,- Kč měsíčně, splatné do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

   

   

  Výše částky je stanovena tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce (s výjimkou výdajů na platy).

  Základní částka je stanovena pro všechny děti ve stejné výši.

  V době hlavních školních prázdnin (červenec – srpen), kdy bude mateřská škola zajišťovat prázdninový provoz, bude rodičům stanovena částka na základě písemné přihlášky k prázdninové docházce dítěte poměrnou částkou –

  tedy 25,- Kč za dítě a den. Tato částka je splatná do 15. června příslušného roku.

 

Od úplaty jsou osvobozeny děti, které se vzdělávají ve třetím ročníku mateřské školy, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 6 let věku. Děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, hradí úplatu za předškolní vzdělávání ve výši stanovené ředitelem mateřské školy podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.

Platby školného je možno provádět bezhotovostním platebním stykem

(BÚ, sporožirový účet atd.) na běžný účet mateřské školy č. 13237621/0100. Seznam dětí s uvedením jednotlivých variabilních, konstantních a specifických symbolů je vyvěšen v šatnách u jednotlivých tříd.

 

STRAVNÉ:

Placení, přihlášky a odhlášky obědů – pokyny vedoucí kuchyně:

 

Stravné se platí zálohově – dopředu, vždy do 15. předešlého měsíce

(září + říjen nutno uhradit do 15. září).

Ke stravování musíte dítě přihlásit nejpozději 24 hodin předem, před započetím stravování.

Při odhlašování musíte rovněž počítat s 24 hodinovou lhůtou. Pokud nestihnete odhlásit dítě 24 hodin předem, máte právo vyzvednout v první den nepřítomnosti dítěte jeho stravu, a to

od 11,15 do 11,30 hodin v místnosti u vchodu do kuchyně školy. Dítě přihlašujte a odhlašujte pouze na webových stánkách www.strava.cz. Pokud dítě ze stravování neodhlásíte, bude stále vedeno jako strávník a stravné Vám bude účtováno i za dny jeho nepřítomnosti v mateřské škole, a to dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. (cena nejen ve výši finančního normativu, ale v celkové výši, to je včetně režijních nákladů na stravu, hrazených zřizovatelem. V tomto případě je stanovena cena stravy ve výši plné ceny:

děti 3-6 let = 84,- Kč, děti 7 – 10 let  = 88,- Kč).

!!!  Proto důsledně dbejte na odhlašování stravy v době nepřítomnosti Vašeho dítěte !!!

 

 

Výše stravného pro děti 3-6 leté činí 34,- Kč denně. Slevy na stravné se neposkytují. Stravné se hradí bezhotovostním převodem. Vyúčtování stravného se provádí 2x ročně a přeplatky jsou vyplaceny hotovostně v pravidelných termínech dle informací vedoucí kuchně.

Veškeré změny ve stravování (odhlášení odpoledních svačin, obědů) je nutno dohodnout na počátku školního roku nebo v dalších termínech před nástupem dítěte do mateřské školy osobně s vedoucí kuchařkou paní Bartoškovou.

Dle Vyhlášky MŠMT ČR č. 107/05 Sb. o školním stravování (8. 3. 2005) § 4 + § 5, je zohledněn věk strávníků. Dítě, které dosáhne ve školním roce 7 let věku (včetně prázdninových měsíců), je zařazeno do věkové skupiny 7 – 10 let. Z toho důvodu dostává po celý školní rok normou určenou větší porci stravy a i finanční normativ stravy je vyšší.

Pro tyto děti je určena cena stravy takto: Výše stravného pro 7 leté děti činí 37,- Kč denně, cena ranní svačiny + oběda = 29,- Kč.

Štefl software pro svoji rodnou Mateřskou školu a všechny v ní malé i velké současníky.